Aßemba 2.0

Votre vie en sera changée à jamais.

Nou, Lɐ Ɔlnq Aßɘɯqɐīsʇɘ N’ɘsʇ Pɐs Woɹʇɘ ¡ Ellɘ Esʇ Tonɾonɹs Auǃɯĕɘ Pɐɹ Uuɘ Pɘʇǃʇɘ Ēbnǃdɘ p’Iɹɹĕpnɔʇǃqlɘs Bɐɹqɐɹɘs Dɘ Lɐ Lɐuƃnɘ Fɹɐuçɐǃsɘ. Adɹĕs Vons Aʌoǃɹ Fonɹuǃ Gɹɐɔǃɘnsɘɯɘuʇ Lɐ Polǃɔɘ Aßɘɯqɐ, Voǃɔǃ Ponɹ Vons Lɐ Tɹɐpnɔʇɹǃɔɘ Uuǃɔopɘ Dɘ L’ɐßɘɯqɐ, Ēƃɐlɘɯɘuʇ Addɘlĕɘ : Aßɘɯqɐīzɘɹ.

Fɐǃʇɘs ʌons dlɐǃsǃɹ ¡

(Noʇɘ : Lɐ Ɔlnq Aßɘɯqɐīsʇɘ N’ɐ Pɐs Euɔoɹɘ Eßɐʎĕ Dɘ Ɔɹoǃsɘɹ Ɔɘs Dɹðlɘs Dɘ Ɔɐɹɐɔʇĕɹɘs Aʌɘɔ Lɐ Polǃɔɘ Aßɘɯqɐ. Vons Ēʇɘs Douɔ Iuʌǃʇĕɘs Å Fɐǃɹɘ Pɹɘnʌɘ Dɘ Lɐ Plns Gɹɐupɘ Pɹnpɘuɔɘ ¡)

5 réflexions sur « Aßemba 2.0 »

  1. Aqɹǃɔoʇ, ʇn ɘs nu ƃɹɐup ɯɐlɐpɘ. Eʇ ɘu dlns, lɐ ʇɹɐpnɔʇǃou sɘ ɟɐǃʇ ɘu lǃʌɘ ¡
    Enɥ… ɾ’ɘsdĕɹɘ bnɘ ʇn ɐs nu pĕʇɹɐpnɔʇɘnɹ donɹ lǃɹɘ ɯou ɔoɯɯɘuʇɐǃɹɘ ¡

  2. Tipierre : Uuɘ Dĕʇɹɐpnɔʇɹǃɔɘ Sɘɹɐǃʇ Ɔouʇɹɐǃɹɘ Å Lɐ Doɔʇɹǃuɘ Dɘ L’ɐßɘɯqɐ, Wɐ Ɔɥĕɹɘ Tǃdǃɘɹɹɘ. J’ɐǃ En Dn Wɐl, Wɐǃs J’ɘu Snǃs Qnɐup Wĕɯɘ Vɘunɘ Å Bonʇ Dɘ Tɐ Ɔoɯɯɘuʇɐǃɹɘ.
    (Ps : Tɐ Ɔoɯɯɘuʇɐǃɹɘ N’ɘsʇ Pɐs Gɹɐɯɯɐʇǃɔɐlɘɯɘuʇ Jnsʇɘ Eʇ Çɐ Ɔoɯdlǃbnɘ Lɐ Lɘɔʇnɹɘ.)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *